Disclaimer

Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, aanvaardt Advocatenkantoor Maat geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. Alle diensten/werkzaamheden worden verricht krachtens een overeenkomst van opdracht, gesloten met het kantoor. Daarop zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, waarin onder meer een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. De toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden wijzen wij uitdrukkelijk van de hand.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Advocatenkantoor Maat en gelden ook voor de Stichting Derdengelden Maat Advocaten en de aan deze stichting verbonden bestuurders.

Artikel 2 Inspanningsverbintenis
Voor alle diensten van Advocatenkantoor Maat geldt dat deze inspanningsverbintenissen betreffen, wat inhoudt dat Advocatenkantoor Maat voor deze diensten geen resultaat kan garanderen.

Artikel 3 Opdracht
Alle opdrachten worden, met terzijde stelling van artikelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1 onder b BW, uitsluitend aanvaard en zoveel mogelijk uitgevoerd door Advocatenkantoor Maat. Advocatenkantoor Maat is, indien noodzakelijk, vrij een regeling te treffen met betrekking tot vervanging c.q. waarneming voor het optreden in rechte. Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door Advocatenkantoor Maat is aanvaard.

Artikel 4 Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Maat is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Indien en voorzover, om welke reden dan ook, geen betaling plaats vindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) in de desbetreffende zaak. Over de omvang van dekking van de aansprakelijkheidsverzekering wordt desgevraagd door Advocatenkantoor Maat inlichtingen vertrekt.

Artikel 5 Verplichtingen van Advocatenkantoor Maat
Advocatenkantoor Maat zal bij de uitvoering van de opdracht de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en naar beste vermogen met de belangen van de opdrachtgever rekening houden. Alle opdrachten worden door Advocatenkantoor Maat uitgevoerd met in achtneming van de hiervoor gestelde regels door de Nederlandse Orde van Advocaten.

Artikel 6 Verplichtingen van de opdrachtgever
De opdrachtgever is verplicht zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de opdracht, waarbij de opdrachtgever steeds tijdig alle informatie, die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht, zal verschaffen en zal instaan voor de juistheid van deze informatie. Indien de voor uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie niet, niet tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking van Advocatenkantoor Maat is, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichting van Advocatenkantoor Maat leiden.

Artikel 7 Inschakelen van derden
Advocatenkantoor Maat zal bij het inschakelen van derden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleggen met haar opdrachtgever, en in ieder geval bij de keuze van derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten. Advocatenkantoor Maat is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever stemt ermee in dat Advocatenkantoor Maat aansprakelijkheidsbeperkende bedingen van derden namens opdrachtgever aanvaardt.

Artikel 8 Voorschot
Advocatenkantoor Maat is gerechtigd, zowel voor de aanvang van de werkzaamheden als tijdens de loop van de werkzaamheden, van de opdrachtgever een voorschot te vragen voor de reeds verrichte of nog te verrichten diensten. De hoogte ervan zal door Advocatenkantoor Maat in redelijkheid worden vastgesteld. Advocatenkantoor Maat zal haar werkzaamheden voor de opdrachtgever eerst aanvangen c.q. voortzetten nadat de opdrachtgever een voorschot zal hebben voldaan of, in voorkomend geval, zekerheid zal hebben gesteld. Het voorschot wordt uiterlijk met de laatste declaratie verrekend.
In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die o.g.v. de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliŽnt komen.

Artikel 9 Tarieven en honorarium
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt het honorarium, dat de opdrachtgever aan Advocatenkantoor Maat dient te voldoen, berekend op basis van het aantal bestede uren, vermenigvuldigd met de door Advocatenkantoor Maat jaarlijks vast te stellen uurtarieven en vermeerderd met de BTW. Kosten die Advocatenkantoor Maat namens opdrachtgevers aan derden voldoet, worden gescheiden in rekening gebracht. Een percentage van 6% van het honorarium wordt in rekening gebracht ter dekking van alle algemene kantoorkosten. Onder algemene kantoorkosten vallen niet slechts kosten zoals papier, porti, telefoon, fax, kopieer- en e-mailkosten, maar ook alle overige kosten die verband houden met de serviceverlening in een zaak, evenals alle kosten die voortvloeien uit de Boekhoudverordening van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Artikel 10 Betaling
Advocatenkantoor Maat zendt, tenzij anders is overeengekomen, eenmaal per maand voor haar werkzaamheden een declaratie. Declaraties dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de werkzaamheden kunnen worden opgeschort en de wettelijke rente in rekening kan worden gebracht. Incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Bij overschrijding van deze termijn is de cliŽnt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente van 1% per maand, samengesteld op jaarbasis, verschuldigd.
Alleen betaling door overmaking op ťťn van de ten name van de maatschap gestelde bank- of girorekeningen, dan wel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur terzake algemeen aanvaarde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de cliŽnt.
c. Indien de maatschap invorderingsmaatregelen treft tegen de cliŽnt die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering, met een minimum van 10 % van het openstaande saldo, ten laste van cliŽnt.

Artikel 11 Stichting Derdengelden en verrekening
Advocatenkantoor Maat zal gelden ten behoeve van de opdrachtgever laten ontvangen door de Stichting Beheer Derdengelden Maat Advocaten. Advocatenkantoor Maat bevordert dat aan de opdrachtgever toekomende gelden zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever worden doorbetaald. Door ondertekening van de overeenkomst van opdracht verleent de opdrachtgever reeds nu toestemming de door Advocatenkantoor Maat en/of Stichting Beheer Derdengelden Maat Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever ontvangen gelden, te verrekenen met de bedragen die de opdrachtgever op basis van verzonden declaraties aan Advocatenkantoor Maat is verschuldigd. Over de eerste 30 dagen zijn Advocatenkantoor Maat en/of de Stichting Beheer Derdengelden Maat Advocaten geen rente verschuldigd over gelden die ten behoeve van de opdrachtgever zijn ontvangen.

Artikel 12 Bewaren gegevens
Advocatenkantoor Maat zal bij beŽindiging van haar werkzaamheden voor de opdrachtgever de van de opdrachtgever afkomstige stukken en eventuele gerechtelijke stukken per gewone post retourneren en het dossier archiveren. Zij behoudt zich het recht voor gearchiveerde dossiers met inachtneming van de daarvoor geldende regelingen zeven jaar na archivering te vernietigen. Processtukken in strafzaken ontvangen van een justitiŽle autoriteit worden onverwijld na beŽindiging van de zaak hetzij aan die autoriteit geretourneerd hetzij vernietigd.

Artikel 13 Publiciteit
Advocatenkantoor Maat is met inachtneming van de Verordening op de publiciteit van de Nederlandse Orde van Advocaten in het kader van de belangenbehartiging vrij zonder nader overleg, met inachtneming van de privacy van de cliŽnt, mee te werken aan publiciteit over een zaak, indien mogelijk in overleg met de cliŽnt. Ook na beŽindiging van de zaak bestaat die vrijheid. Voor zover medewerking wordt gegeven aan publiciteit zonder dat dit in het kader van belangenbehartiging plaatsvindt, is Advocatenkantoor Maat hierin vrij, mits het belang van de cliŽnt niet wordt geschaad.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
De rechtsverhouding tussen Advocatenkantoor Maat en haar opdrachtgevers wordt beheerst door Nederlands recht. Alleen de bevoegde rechter te Middelburg, mag kennis nemen van alle geschillen die uit die rechtsverhouding zullen voortvloeien.