Klachtenregeling

De advocaat zal zich zoveel mogelijk voor uw belangen inzetten op zodanige wijze dat het vertrouwen in de beroepsuitoefening van de advocaat in het algemeen en die van uw advocaat in het bijzonder, niet wordt geschaad. Toch is het denkbaar dat in de relatie tussen advocaat en cliŽnt ontevredenheid bestaat over de wijze waarop de belangen worden behartigd of de kosten daarvan. Geschillen kunnen op de vijf volgende wijzen worden beslecht:

1. In het geval zich klachten voordoen, kunt u deze klacht kenbaar maken aan uw behandelend advocaat. In onderling overleg zal alsdan in redelijkheid worden getracht een oplossing te bereiken die voor alle partijen acceptabel is.
2. Leidt deze interne klachtenregeling niet tot een bevredigende uitkomst, dan kan de cliŽnt de zaak voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. De Commissie is samengesteld uit een rechter, een vertegenwoordiger van de Consumentenbond of het bedrijfsleven en een door de Orde voorgedragen advocaat. U kunt het reglement van de geschillencommissie hier bekijken.
3. Op de werkzaamheden van de advocaat zijn de tuchtregels voor advocaten van toepassing. Deze tuchtregels zien op al het handelen van de advocaat, dus zowel in zijn relatie tot de cliŽnt, als in zijn relatie tot de wederpartij, cliŽnt van de wederpartij als de rechtbank. Klachten over het optreden van de advocaat, kunnen worden voorgelegd aan de plaatselijke Deken van de Orde van Advocaten. Dit dient schriftelijk te gebeuren. Ook de deken zal in eerste instantie streven naar een minnelijke schikking, maar als dat er niet in zit of als de deken dat om een andere reden nodig vindt, zal hij de klacht voorleggen aan de Raad van Discipline met daarbij zijn eigen mening als advies. De zaken in de Raden van Discipline - er is er ťťn in ieder Hofressort - worden behandeld door 4 advocaten, onder voorzitterschap van een rechter. Ook deze procedure kent een schriftelijke en een (openbare) mondelinge fase. Tegen beslissingen van de Raad van Discipline staat eventueel nog beroep open bij het Hof van Discipline, dat is samengesteld uit 2 advocaten en 3 rechters.
4. Indien tussen de advocaat en de cliŽnt onenigheid ontstaat over de hoogte van de declaratie (dat wil uitdrukkelijk zeggen: niet over de inhoud van de verrichte werkzaamheden), dan staat de zogenaamde Ďbegrotingsprocedureí open. Een cliŽnt kan de Raad van Toezicht van het arrondissement verzoeken te toetsen of de rekening redelijk is en in verhouding staat tot de verrichte werkzaamheden. Ook wordt de declaratie getoetst aan de gemaakte afspraken. De begrotingsprocedure is alleen van toepassing in civiele zaken.
5. In geval van alle andere tussen partijen bestaande onenigheden, kan de cliŽnt naar de civiele rechter stappen met een klacht over het optreden van de advocaat.